Sportellu de sa lìngua sarda

20/07/2021
S’Unioni at incarrerau is servìtzius po s’istadiali

Giogus, gitas, mari e finsas laboratòrius de sardu po is pipius.

27/05/2021
SABARUSSA. Aberint is iscritzionis a sa Scola tzìvica de mùsica “Gian Piero Cartocci” po s’a.s. 2021/2022

De su 28 de maju e fintzas a su 31 de trìulas fait a presentai sa domanda.

20/04/2021
SIAMAIORE. Bussa de stùdiu natzionali po studiantis de is scolas superioris

Sa domanda bolit presentada aintru de su 30 de abrili de su 2021.

23/03/2021
Sighint is seminàrius in lìnia #DistantiMaInformati cuncordaus de Eudesk Italy

Su 20 de abrili de su 2021 ddoi at a ai unu webinar in contu de “Is oportunidadis de tirotzìniu in is Istitutzionis Europeas”.

18/03/2021
PRAMMAS. Contributus po su cuncordu de festas e àterus atòbius de importu po sa pupulatzioni de Prammas e de Tiria

Po presentai is domandas ddoi at tempus finsas a su 21 de martzu.

11/03/2021
SANTA JUSTA. Biblioteca, abertu a totu dii su serbìtziu po sa torradura de is librus

Is ligidoris no ant a essi prus acapiaus a is oràrius de abertura de sa Biblioteca.

18/02/2021
BIDDOBRANA. Su Comunu decrarat su stadu de destrossa naturali

Po mori de su bentu forti e de s’àcua meda chi at ghetau me in is mesis de nadali, gennàrgiu e friàrgiu.

11/02/2021
Abertas is iscritzionis a su laboratòriu in lìngua sarda “Fueddus e sonus de Sardìnnia”

Est su de duus laboratòrius finantziau de sa R.A.S. Po si ddoi allistai ddoi at tempus fintzas a su 27 de friàrgiu.

09/02/2021
Movit su laboratòriu in lìngua sarda “Mapas de comunidadi”

Est su primu de tres laboratòrius in sardu finantziau de sa R.A.S.

08/01/2021
COVID-19. Ita totu fait (e no fait) a fai me in is diis in colori grogu

Oi, cenàbura 8 de gennàrgiu 2021, in Sardigna, agatant aplicu is disponimentus po is zonas in colori grogu. Sàbudu 9 e domìnigu 10, invècias, eus a essi in colori de aràngiu.

07/01/2021
PRAMMAS - Totus sanaus is malàidus de Covid-19

Dd’at fatu a sciri su sìndigu, Emanuele Cadoni.

05/01/2021
SANTA JUSTA - Su Comunu bolit pigai a un’assistenti sotziali

Sa domanda bolit presentada aintru de giòbia 21 de gennàrgiu.

05/01/2021
SIAMAIORE - S’Amministratzioni comunali donat unu saturìmetru a dònnia famìllia

Ddoi depit essi unu familiari chi tenit assumancus 65 annus.

31/12/2020
COVID-19. Ita totu fait (e no fait) a fai in custas diis de festa

Is arrègulas de cumportamentu me in is diis in colori de aràngiu e in cussas in colori arrùbiu.

23/12/2020
Ofìtzius de s’Unioni serraus in is meriis de giòbia 24 e giòbia 31 de nadali

Me in is Comunus de Santa Justa e Siamaiore, invècias, giòbia 24 e giòbia 31 de nadali ofìtzius serraus a totu dii.

15/12/2020
PRAMMAS. Fait a presentai sa domanda po is bonus alimentaris

S’ant a podi spendi aintru de su 28 de friàrgiu de su 2021.

11/12/2020
SABARUSSA. Solidariedadi alimentari po is famìllias abisongiosas

Fait a presentai sa domanda po otenni is bonus po sa spesa.

11/12/2020
SANTA JUSTA. Su Comunu apretat po presentai is arricidas de pagamentu de sa pesoni

Si podint presentai aintru de lunis 21 de nadali de su 2020.

04/12/2020
BIDDOBRANA. Su Comunu est circhendi a duus maistus de muru

Sa domanda bolit presentada aintru de su 14 de custu mesi.

03/12/2020
Contributus po su deretu a su stùdiu

Is interessaus tenint tempus finsas a su 30 de su mesi de nadali po presentai sa domanda de contributu po su deretu a su stùdiu.

27/11/2020
SIAMAIORE. Emergèntzia Coronavirus: scrucullu sanitàriu de sa populatzioni - Data test

S'at a fai sàbudu 28/11, a mangianu, in sa potecaria bècia, a costau de s'ambulatòriu de bia de Cristoforo Colombo.

24/11/2020
Abertu su sportellu linguìsticu

In s’Unioni at abertu su sportellu linguìsticu ùnicu po àrea. Su servìtziu at a tirai ainnantis finsas a totu su mesi de santuaìni de su 2021 e at a essi a disponimentu de is comunidadis de Biddobrana, Prammas, Sabarussa, Siamaiore e Santa Justa.