Sportello lingua Sarda

04/12/2020
Biddobrana. Su Comunu est circhendi a duus maistus de muru

Sa domanda bolit presentada aintru de su 14 de custu mesi.

03/12/2020
Contributus po su deretu a su stùdiu

Is interessaus tenint tempus finsas a su 30 de su mesi de nadali po presentai sa domanda de contributu po su deretu a su stùdiu.

27/11/2020
SIAMAIORE. Emergèntzia Coronavirus: scrucullu sanitàriu de sa populatzioni - Data test

S'at a fai sàbudu 28/11, a mangianu, in sa potecaria bècia, a costau de s'ambulatòriu de bia de Cristoforo Colombo.

24/11/2020
Abertu su sportellu linguìsticu

In s’Unioni at abertu su sportellu linguìsticu ùnicu po àrea. Su servìtziu at a tirai ainnantis finsas a totu su mesi de santuaìni de su 2021 e at a essi a disponimentu de is comunidadis de Biddobrana, Prammas, Sabarussa, Siamaiore e Santa Justa.