Abertu su sportellu linguìsticu

24/11/2020

Gràtzias a unu finantziamentu statali e regionali de 29.400 èurus, otentu ocannu cunforma a sa Lei 482/1999 e a sa Lei regionali 22/2018, in s’Unioni de Comunus de is Fenìtzius at abertu su sportellu linguìsticu ùnicu po àrea. Su servìtziu at a tirai ainnantis finsas a totu su mesi de santuaìni de su 2021 e at a essi a disponimentu de is comunidadis de Biddobrana, Prammas, Sabarussa, Siamaiore e Santa Justa.

Acasagiau in sa sea de s’Unioni (in Prammas, in Gùturu Olias), su sportellu aberit in custas diis:

- su martis a merii, de is tres a is seti, cun presèntzia fìsica de s’operadori;

- sa giòbia, a mangianu e a merii, de is noioras a sa una e de is tres a is seti, cun presèntzia fìsica de s’operadori;

- sa cenàbura a mangianu, de is noioras a sa una e unu cuartu, po immoi cun sa manera de su traballu discansosu (s’operadori si podit circai, comenti si siat, o cun su telèfunu, tzerriendi a su nùmeru 349.6025986, oghinou mandendi-ddi un’e-mail a s’indiritzu altracultura@tiscali.it).

Is espertus funt a disponimentu de tzitadinus, studiantis, maistus de scola, assòtzius culturalis, etc., po cali si siat informu, aprofundamentu, duda, curiosidadi chi pertocat sa lìngua sarda e s’impreu suu in is raportus cun s’Amministratzioni Pùblica, po consulèntzias bibliogràficas, sitogràficas, grammaticalis e ortogràficas in contu de su sardu, po consulèntzias in sa carrera didàtica e in cussa giurìdicu-normativa.

Po intrai a s’ofìtziu s’arrecumandat de arrespetai is cumportamentus de seguresa po firmai sa spraxidura de su Sars-CoV-2: tocat a si ponni sa mascheredda, a si frigai is manus cun su gel disinfetanti chi s’agatat in s’intrada, a intrai a unu a unu e a abarrai a tretu de unu metru de sa personi chi seus chistionendi. Ma s’operadori de sportellu si podit circai finsas telefonendi a is nùmerus 0783.255214 o 349/6025986, oghinou mandendi un’e-mail a is indiritzus responsabile.amministrativo@unionecomunifenici.it o altracultura@tiscali.it.

In su beranu chi benit, si sa situatzioni epidemiològica dd’at a permiti, s’Unioni de Comunus de is Fenìtzius at a cuncordai finsas tres laboratòrius culturalis abertus a totu is tzitadinus interessaus. Po custas fainas s’Unioni at otentu de su Stadu e de sa R.A.S. unu finantziamentu de 16.110 èurus. (a.i.g.)