BIDDOBRANA. Su Comunu decrarat su stadu de destrossa naturali

18/02/2021

Sa Giunta comunali at decrarau su stadu de destrossa naturali, po mori de sa temporada mala chi at fatu me in is mesis de nadali, gennàrgiu e friàrgiu. Difatis, s’àcua meda chi at ghetau paris cun su bentu forti ant ingendrau dannus mannus a is produsimentus de sa laurera, prus che totu a is loris e a is erbàius. Ma at fintzas scorau is bias de sartu. Sa cunditzioni de is siendas, giai ingenugadas po mori de is cunditzionis malas de mercau acapiadas a s’emergèntzia de sa Covid-19, est duncas peorada. Su Comunu, duncas, domandat a sa Regioni s’arreconnoscimentu de su stadu de destrossa naturali. E immoi at bessiri un’avisu pùblicu chi at a permiti a is siendas biddobranesas de sinnalai is dannus chi ant tentu.  (a.i.g.)